Lootsma & Co staat voor meer ....

Meer kwaliteit, meer expertise, meer service. Kortom: meer waar voor uw geld. Lootsma & Co staat voor deskundig, no-nonsense, servicegericht, degelijk, snel en eerlijk.

De dienstverlening van Lootsma & Co kenmerkt zich door hoge kwaliteit. Lootsma & Co schakelt snel, houdt zich aan de gemaakte afspraken, werkt zeer zorgvuldig, communiceert helder en kijkt altijd verder dan de concrete opdracht.

Lootsma & Co levert maatwerk door goed te luisteren naar uw wensen en behoeftes en daarop de dienstverlening af te stemmen.

Waar kunt u Lootsma & Co zoal voor inschakelen?

 • Contractbeheer

  Hieronder wordt verstaan het opstellen van arbeidsovereenkomsten, tevens oproepcontracten, en het beheer daarvan. Gekoppeld aan een eventuele CAO die voor uw organisatie van toepassing is.

   

  Indien de arbeidsovereenkomsten niet goed geregeld zijn, loopt u als ondernemer grote risico's. Zo kan een medewerker onbedoeld een contract voor onbepaalde tijd hebben. Zaken dienen goed vastgelegd te worden in een arbeidsovereenkomst om misverstanden te voorkomen. Belangrijk hierbij is dat contracten tijdig worden opgezegd en/of verlengd, wijzigingen adequaat worden vastgelegd.

   

 • Werving en selectie

  De arbeidsmarkt wordt steeds krapper. Misschien ondervindt u op dit moment nog geen problemen om goed personeel te vinden. Maar die tijden gaan veranderen! U kunt Lootsma & Co inschakelen voor het uitvoeren van al uw wervingsprocedures: het opstellen van de advertentieteksten, het uitzetten van de wervingscampagnes, het voeren van sollicitatiegesprekken, het selecteren van kandidaten, alsmede het doen van de onderhandelingen. Een goede en zorgvuldige procedure is tevens een visitekaartje voor uw organisatie. Met de inzet van online en social media kan er snel en (kosten)efficiënt geworven worden.

   

 • Ziekteverzuimbegeleiding en re├»ntegratie

  Een gezonde bedrijfsvoering draagt bij aan een laag ziekteverzuim. Dat is goed voor de continuïteit van uw bedrijfsactiviteiten. En goed voor de sfeer binnen de organisatie. Lootsma & Co kan samen met u een ziekteverzuimbeleid ontwikkelen en verzuimprotocol schrijven. Indien een medewerker langdurig ziek/arbeidsongeschikt is, kan Lootsma & Co deze medewerker begeleiden terug het arbeidsproces in. Hetzij terug in uw bedrijf of via het zogenaamde tweede spoor. Dit in nauwe samenwerking met de betreffende arbodienst en het UWV (bij reïntegratie).

   

 • Personeelsadministratie

   Het administreren van alle personele gegevens en het beheren van personeelsdossiers. Het archiveren van bepaalde persoonsgegevens is niet alleen een wettelijke verplichting, maar ook noodzakelijk bij misverstanden/geschillen over de arbeidsverhouding.

   Is uw personeelsadministratie al goed op orde maar wilt u dit automatiseren, ook dan kunt u Lootsma & Co voor advies en ondersteuning vragen.

   

   

   

   

 • Arbeidsvoorwaarden (employee benefits)

  Naast een interessante functie, kunt u uw personeel aan uw organisatie binden met aantrekkelijke en passende arbeidsvoorwaarden. Hier gaat het bijvoorbeeld om een pensioen-, reiskosten-, studie-, werktijden-, thuiswerk-, sportregeling. De arbeidsvoorwaarden moeten goed aansluiten bij uw bedrijf en passen bij uw medewerkers. En natuurlijk betaalbaar zijn en blijven. Daarbij worden arbeidsvoorwaarden steeds flexibeler gemaakt, afgestemd op de wensen van de werknemer.

   

 • Pensioenregelingen

  De meeste CAO s voorzien in een collectieve pensioenregeling. Maar bent u als werkgever niet verbonden aan een CAO dan bent u niet verplicht een pensioenregeling aan uw personeel aan te bieden. Maar het getuigt natuurlijk wel van goed werkgeversschap wanneer u dat wel doet. Lootsma & Co heeft in de loop der jaren veel ervaring opgebouwd met pensioenregelingen en kan u adviseren in de keuzes die u dan moet maken.

 • Opleiding en training

  Medewerkers hechten veel waarde aan opleidingsmogelijkheden, deze staan dan ook regelmatig in de top 5 van meest aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden. Voor u als werkgever is het een goede manier om uw medewerkers te ontwikkelen en hun functioneren te verbeteren, en tegelijkertijd te binden aan uw organisatie. Lootsma & Co maakt individuele opleidingsprogramma's, maar ook voor groepen functies, bedrijfsbreed, zowel intern als extern. Eén en ander afgestemd aan uw strategie en doelstellingen. Daarnaast kan Lootsma & Co opleidingen, cursussen of trainingen op maat maken, eventueel gecombineerd met een stukje teambuilding. En dat tegen verrassend lage kosten. Lootsma & Co heeft daartoe een zeer succesvol concept ontwikkeld.

   

 • HR-scan

  Lootsma & Co heeft een scan ontwikkeld waarin u snel een helder inzicht krijgt of u uw personeelszaken goed geregeld heeft. De scan vindt plaats aan de hand van een interview waarin veel van de genoemde expertisegebieden aan de orde komen en een onderzoek in het personeelsarchief. Daarna volgt een duidelijke rapportage met conclusies en aanbevelingen. Daarbij kan Lootsma & Co voor u inzichtelijk maken hoeveel tijd u per jaar besteedt aan personeelszaken.

   

 • Opstellen personeelsreglement

  In een personeelsreglement kunt u alle zaken vastleggen die niet in de arbeidsovereenkomst staan. Door in de arbeidsovereenkomst te verwijzen naar het personeelsreglement zijn de bepalingen bindend. U moet er wel voor zorgen dat het reglement door de medewerker goed ontvangen wordt (met ontvangstbevestiging bijvoorbeeld). In een personeelsreglement kunt u zaken regelen als werktijden, overwerken, ziekmeldingen, studieregeling etc.

   

 • Inrichten personeelsafdeling

   Indien u besloten heeft een personeelsafdeling op te richten of een HR professional in dienst te nemen, kunt u Lootsma & Co hiervoor inschakelen. Dit traject omvat het volgende:

  - HR scan (wat is minimaal nodig en waar is behoefte aan);

  - Het oprichten van een personeelsafdeling;

  - Het inrichten van de personeelsadministratie;

  - Het werven van een geschikte HR professional;

  - Het inwerken van de kandidaat;

  - Overdracht;

   

 • Reorganisaties, exit- en ontslagregelingen

  Lootsma & Co is zeer ervaren in het uitvoeren van reorganisaties en verandertrajecten, maken van individuele ontslagregelingen. Bij reorganisaties en ontslaggevallen is het zaak om het gemeenschappelijke belang van werkgever en werknemer te vinden. Het gaat altijd om conflicterende belangen die bij beide partijen veel weerstand en negatieve energie opleveren. Het zorgt voor een spanningsveld. Lootsma & Co is succesvol in het oplossen van dergelijke problemen. Sleutelwoorden hierbij zijn: communicatie, duidelijkheid, respect en snelheid. Lootsma & Co is sterk in het bedenken van creatieve oplossingen.

   

 • Functionerings- en beoordelingssystemen

  Heeft u nog geen functionerings- en beoordelingssysteem of performance management systeem zoals het ook genoemd wordt? Of voldoet het huidige systeem niet meer. Lootsma & Co kan een systeem voor u ontwerpen, op maat gemaakt, gericht op de strategie van uw onderneming. Een performance management systeem moet aansluiten op de strategie van de onderneming, teneinde de doelstellingen (organisatie, persoonlijk) te kunnen halen. Tevens biedt Lootsma & Co ondersteuning bij het begeleiden, uitvoeren en coördineren van de functionerings- en beoordelingsgesprekken.

   

  Een gedegen performance management systeem kan ook een goed stuurmiddel zijn in bijvoorbeeld een cultuurverandering.

   

 • Functie-inrichting

  Hier gaat het om functie-omschrijvingen waarin duidelijk wordt geformuleerd wat de taken van de medewerker zijn, de bijbehorende functie-eisen, verantwoordelijkheden en tot slot de verwachtingen die u als werkgever ten aanzien van het functioneren heeft.

  Het is belangrijk dat dit goed wordt vastgelegd, want hierop wordt de medewerker gestuurd, geëvalueerd en beoordeeld in het performance management systeem. Tevens is het belangrijk dat wijzigingen of aanpassingen in de functie-omschrijvingen worden verwerkt.

  Als de functie-omschrijvingen gemaakt zijn, worden de medewerkers in functie- en salarisschalen ingedeeld. Indien er sprake is van een CAO, wordt de hierin gehanteerde salarisschalen en functiegroepen gebruikt.

   

 • (strategische) Planning

  Als ondernemer moet u goed voorbereid zijn op de toekomst, vooruit kijken. Waar wilt u staan over één, twee en drie jaar met uw bedrijf. De personeelsplanning dient hierop afgestemd te zijn. Lootsma & Co kan u ondersteunen in het maken van een personeelsplanning van benodigd personeel met de daarbij horende specifieke kwalificaties. Het werving- en selectiebeleid sluit hierop aan.

   

 • Conflictbemiddeling

  Wanneer een conflict ontstaat tussen een leidinggevende en een medewerker, of tussen medewerkers onderling is het zaak het probleem te analyseren en op te lossen. Vaak is het heel simpel door alleen al de issues naar elkaar uit te spreken. Lootsma & Co kan als intermediair optreden om het probleem snel te analyseren en vervolgens oplossingsgericht te werk te gaan. Daarnaast beschikt Lootsma & Co over een goed netwerk, indien een coach of mediator ingeschakeld moet worden.

   

 • Organiseren personeelsuitjes/evenementen

  Een goed personeelsuitje bevordert de samenhang binnen uw organisatie en het versterkt de werksfeer. Een succesvol personeelsuitje is een evenement waar iedereen jaren later nog op een positieve manier over praat. En een succesvol personeelsevenement hoeft niet duur te zijn.

  Lootsma & Co onderscheidt zich hierbij door maatwerk en een persoonlijke invulling. Een standaard personeelsevenement kunt u zelf ook wel boeken. Het gaat nu juist om er net iets meer van te maken.

   

 • Medewerker(tevredenheids)onderzoeken

   Het houden van een personeelsenquete (anoniem) zorgt voor een helder inzicht in de mening van uw medewerkers over specifieke onderwerpen. Vervolgens gaat het om het analyseren van de resultaten. Waar liggen de aandachts- en verbeterpunten. Lootsma & Co maakt voor u een helder plan van aanpak.

   

 • (strategisch) HR beleid

  Om structuur te krijgen in de zaken die personeel aangaan is het belangrijk om degelijk personeels- of HR-beleid te definiëren. Bijvoorbeeld ten aanzien van  opleidingen, beloningen, arbeidsvoorwaarden, thuiswerken etc. Het HR-beleid moet aansluiten op de strategie van uw organisatie. Er moet een vertaalslag van de strategie naar praktisch HR beleid gemaakt worden. En ook hier geldt: met een strategisch HR-beleid bent u goed voorbereid op de toekomst.

   

 • Kennismanagement

  Kennisdeling en -overdracht is belangrijk voor uw organisatie. Wanneer een medewerker de organisatie verlaat, wilt u immers niet dat alle kennis met hem of haar wegloopt. Lootsma & Co kan voor u onderzoeken in hoeverre kennis binnen de organisatie wordt vastgelegd, gedeeld en ontwikkeld. Een organisatie moet in staat zijn om de juiste kennis op de juiste plaats en op de juiste tijd toe te passen. Performance management speelt een cruciale rol bij kennismanagement, evenals de organisatiecultuur en de stijl van leiderschap.

   

 • Opzetten ondernemingsraad

  Als er in een organisatorisch verband meer dan 50 werknemers met een arbeidsovereenkomst werken, moet een ondernemingsraad worden ingesteld. Lootsma & Co kan u helpen bij het opzetten van een (voorlopige) ondernemingsraad. Dit houdt vooral in: kandidaten werven, verkiezingen voorbereiden, OR reglement opstellen en adviseren directie en OR-leden. Wanneer de ondernemingsraad geïnstalleerd is, is het zaak goed samen te werken op allerhande thema's die het ondernemingsbelang treffen. Belangrijk hierin is het informatie- en adviesrecht van de OR.

 • Arbo en de RI&E

  Als ondernemer met personeel bent u verplicht een Risicoinventarisatie en -evaluatie (RI&E) te hebben, alsmede het Plan van Aanpak. Dit kunt u uitbesteden aan Lootsma & Co.

  Werkplekken dienen zodanig ingericht te zijn dat het de gezondheid, de veiligheid en het welzijn van medewerkers bevordert. Het is niet de bedoeling dat werknemers lichamelijk letsel oplopen in hun werk. Lootsma & Co kan u hierbij ondersteunen en ervoor zorgen dat werkplekken arbo-verantwoord zijn.