top of page
Zoeken
  • annemarie836

Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

De belangrijkste wijzigingen per 1 januari 2020:


Transitievergoeding

Werknemers hebben vanaf de 1e dag van hun arbeidsovereenkomst recht op een transitievergoeding (en niet pas na 2 jaar) indien de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever wordt beëindigd. Uitzonderingen hierop:

  • De beëindiging het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer;

  • De beëindiging een verband heeft met of na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd of andere pensioenleeftijd;

  • De beëindiging plaatsvindt voor de dag waarop de werknemer de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt en de gemiddelde omvang van de door hem verrichte arbeid ten hoogste 12 uur per week heeft bedragen.

Ketenregeling

De ketenregeling wordt verruimd: werknemers krijgen na 3 in plaats van 2 jaar recht op een vast contract. Het aantal arbeidsovereenkomsten dat in die periode mag worden aangegaan blijft 3. De tussenpoos van ruim 6 maanden kan bij CAO worden verkort naar 3 maanden.

De nieuwe ketenregeling treedt onmiddellijk in werking. Dit betekent dat op een arbeidsovereenkomst die eindigt op of na 1 januari 2020, de ketenregeling van 3 jaar van toepassing is, ook als de arbeidsovereenkomst is aangegaan vóór 1 januari 2020.

Een uitzondering op de ketenregeling geldt voor invalkrachten in het primair onderwijs die invallen wegens ziekte. Zij kunnen dus meerdere contracten achter elkaar werken, zonder gevaar voor een vaste dienstverband.

Ontslaggronden

Ontslag wordt (mogelijk) makkelijker: werkgevers mogen straks verschillende ontslaggronden combineren: ontslaggrond i. Een combinatie van omstandigheden genoemd in twee of meer van de gronden, bedoeld in de onderdelen c tot en met h, die zodanig is dat van de werkgever in redelijkheid niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren.

Oproepkrachten

Oproepkrachten met een nuluren- of min-maxcontract moeten jaarlijks een aanbod krijgen voor een vaste arbeidsomvang gebaseerd op de gemiddelde gewerkte arbeidsduur in de twaalf voorgaande maanden. Let wel, de werkgever is slechts verplicht om een arbeidsovereenkomst met een bepaalde urenomvang aan te bieden (en als hij dat niet doet, om loon over die uren te betalen). Er bestaat géén verplichting om de overeengekomen arbeid in een bestendig arbeidstijdpatroon aan de oproepkracht aan te bieden. Er ontstaat ook geen aanspraak van de oproepkracht op een vast arbeidspatroon, en de werkgever kan evenmin een vast arbeidspatroon aan de oproepkracht opleggen. Ook hoeft de oproepkracht niet in te gaan op het aanbod van de werkgever.

Daarnaast moeten oproepkrachten minimaal 4 dagen van tevoren worden opgeroepen. De oproepkracht heeft recht op loon voor de duur van de oproep als de oproep binnen vier dagen voor het aanvangstijdstip wordt gewijzigd of ingetrokken. De oproeptermijn kan worden verkort tot minimaal 24 uur bij cao.


Werkgevers betalen een lage WW-premie voor werknemers met een vast contract en een hogere WW-premie voor werknemers met een flexibele arbeidsovereenkomst.


154 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Duurzame inzetbaarheid (deel 1)

Duurzame inzetbaarheid, een term die je de laatste jaren dagelijks tegenkomt. Wat is dat nou en hoe zorg je er voor dat je duurzaam inzetbaar bent en blijft? Vanuit de werkgever betekent duurzame inze

Comments


bottom of page